Pågående forskningsprojekt/studier

- Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) bildades 2016 och är ett samarbete mellan forskare i Sverige som arbetar med studier om kost och hälsa. I första hand ska en gemensam databas med metadata och en beskrivning av alla kohorter som ingår i konsortiet skapas. Metadatabasen lagras hos Svensk Nationell Datatjänst (SND) och samarbetet finns även beskrivet i tidningen SVEPET årgång 35, 2017, nr 1

- Medicinska teknikbiobanken, där klassiskt biobanksarbete ska utvecklas till att stimulera till tekniska innovationer. Syftet är att ett aktivt deltagande kring forskningsprocesserna i vid mening skall gynna utvecklingen av bland annat små- och mellanstora företag i norra Norrland. Läs mer
Projektledare: Göran Hallmans.

- EPIC-projektet, där vi samarbetar med europeiska forskare i ett nätverk inriktat mot kost i relation till cancer, hjärtinfarkter, stroke, diabetes, Parkinsons sjukdom, ALS m.m. http://epic.iarc.fr/

- HELGA-projektet, där vi är med i ett nordiskt samarbete om hur fullkornsprodukter påverkar hälsan. http://helgawholegrain.org/
Ansvarig forskare: Anne Tjønneland.

- NILS-projektet, där män med tidig prostatacancer behandlas med en diet baserad på ett högt intag av fullkornsråg och intensiv fysisk aktivitet. http://helgawholegrain.org/resabstracts/rhansen1.php
Ansvarig forskare: Rikke Dalgaard Hansen.

- Samisk livsstil som hälsofaktor, där vi undersöker hur delar av en traditionell samisk livsstil, till exempel ett traditionellt samiskt kostmönster, en kost rik på proteiner och fattig på kolhydrater, eller hög konsumtion av kokkaffe påverkar hälsan. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:489385
Ansvarig forskare: Bethany Van Guelpen.

- Medelhavskost som hälsofaktor, där västerbottningar med ett mer medelhavsliknande kostmönster visat sig ha lägre dödlighet än västerbottningar som har ett kostmönster som påminner mindre om medelhavsmönstret. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=tognon%20nilsson
Ansvarig forskare: Lena Maria Nilsson.

- Kost och livsstil på 1930-talet som hälsofaktor, där vi tänker genomföra en långtidsuppföljning av de 13 000 personer, som tidigare deltagit i och besvarat en historisk kostenkät inom ramarna för den så kallade ”Norrlandsundersökningen” i Västerbotten och Norrbotten, som genomfördes av kungliga medicinalstyrelsen under åren 1929-31. I studien ingår även uppföljning av barn och barnbarn till de som deltog i Norrlandsundersökningen på 30-talet. Projektet är under uppbyggnad. Ansvarig forskare: Lena Maria Nilsson. Läs mer

- Kostens roll för folksjukdomar som kan misstänkas bero på inflammation. Kostdata från västerbottningar används. Ansvarig forskare: Lena Maria Nilsson. Läs mer

- Mikroorganismer i papper, ett tvärvetenskapligt projekt mellan industrin och Umeå universitet som avser att genom mikrobiell interferens begränsa vidhäftning och tillväxt av icke önskvärda mikrober i den våta delen av tillverkningsprocessen. Ansvarig forskare: Anders Johansson. http://www.researchgate.net/publication/243970866_Microflora_in_paper_with_various_contents_of_recycled_fibers

- RyeClaim-Innovativa råg-baserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Detta Vinnova-stödda tvärvetenskapliga projekt involverar Umeå Universitet, SLU Uppsala och Fudan-universitetet i Kina, samt livsmedelsföretagen Barilla och Lantmännen. Projektet avser att utveckla råg-baserade livsmedel med kliniskt dokumentera gynnsamma hälsoeffekter, f.f.a. riktade mot sjukdomar relaterade till kroniska infektioner och inflammatoriska tillstånd. Ansvarig forskare: Anders Johansson. http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2003-00412/RyeClaim--Innovativa-ragbaserade-livsmedel-med-dokumenterade-halsoeffekter/


Kontaktinformation

Näringsforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus byggnad 5 A, 4 trappor, Ingång H.

Tel:  090-785 15 40

Fax:  090-785 26 42

Kontaktformulär