Till umu.se

Klimat och hälsa

Världens och Sveriges klimat är under förändring och klimatexpertis menar att detta är resultatet av mänsklig aktivitet, främst utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar. Vår forskning är inriktad på hur klimat och klimatförändringar påverkar hälsan, bl.a. hur värmeböljor påverkar dödlighet och sjuklighet, samt hur förebyggande åtgärder kan begränsa hälsokonsekvenserna. Forskningen startade med studier av temperatureffekter på hälsan inom EU-projektet PHEWE, vilket fortfarande producerar vetenskapliga artiklar och har fortsatt inom forskningsprogrammet CLIMATOOLS om anpassning (www.foi.se/climatools), finansierat av Naturvårdsverket, samt de EU-finansierade projekten Henvinet (www.henvinet.eu) och ClimateTRAP (www.climatetrap.eu). Forskningsrådet FAS har för 2010-2012 beviljat 2,1 miljoner till ett projekt om värmeböljors effekter i Sverige (mer info). Forskningsrådet Formas och Svenskt Vatten Utveckling har beviljat 3,5 miljoner kr 2010-2012 till projektet ”Klimatförändringar, råvattenkvalitet, rening och distribution - bedömning av mikrobiella risker genom hälsostudier” (mer info).  Projektet ska studera om förorenat råvatten i Sverige till följd av allt mer intensiva skyfall kan sprida smitta trots vattenverkens reningsprocesser. Vi medverkar också i WHO:s arbete med indikatorer på hälsoeffekter av klimatförändring samt i expertgrupper om effekter på lungsjukdomar och allergi inom organisationerna ERS och EAACI.

Kontaktperson: Bertil Forsberg

Nytt europeiskt projekt om hälsokonsekvenser av extremt väder

PHASE (Public Health Adaptation Strategies to Extreme weather events) är ett av EU finansierat 3-årigt projekt (2011-2014) med fokus på hälsorisker till följd av extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar, samt risker relaterade till deras följder exempelvis luftföroreningar och förorenat dricksvatten. Syftet är att få bättre kunskaper om effekterna av dessa händelser, de viktigaste riskgrupperna och nyttan av olika förebyggande insatser. Delprojektet om känsliga grupper leds från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, medan hela projektet koordineras från Rom.

Rapport om klimatförändring och miljöövervakning

Umeårapport om klimatförändring och hälsorelaterad miljöövervakning lämnar förslag hur man kan följa effekterna.
Läs mer

Klimatförändringen påverkar hälsan

Den pågående klimatförändringen kommer att påverka människors hälsa på väldigt många olika sätt skriver i en expertgrupp i vilken Bertil Forsberg från Umeå universitet har ingått. Gruppen har studerat klimatförändringens konsekvenser och arrangerat en workshop på uppdrag av den europeiska lungmedicinska organisationen ERS (European Respiratory Society). Mer intensiva värmeböljor och högre halter av ozon leder till ett ökat antal sjukdomsfall och att fler dör. Häftiga skyfall och översvämningar orsakar fuktproblem och mögel i byggnader som ökar risken för luftvägsproblem, astma och allergi. Stora nederbördsmängder kan även leda till förorenat dricksvatten. Milda och nederbördsrika vintrar ändrar förutsättningarna för insekter och smittspridning.
Läs artikeln: J.G. Ayers, B. Forsberg, I. Annesi-Maesano et.al. on behalf of the Environment & Human Health Committee of the ERS. Climate change and respiratory disease: a position statement. European Respiratory Journal. Aug 1, 2009; 34 (2).
http://erj.ersjournals.com/

Studie om vårdfall under värmeböljor

Lungsjuka får vård men hjärtsjuka dör utan vård när det är varmt? En studie av Stockholm och europeiska städer visar på förvånande resultat.
Läs mer om studien

Studie visar att effekten av värme på dödligheten ökat i Stockholm

Doktoranden Joacim Rocklöv m fl från Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, har visat att sett över 13 år så har effekten av värme och värmeböljor på dödligheten ökat i Stockholm.
Resultaten presenteras i European Respiratory Journal (februari 2009). Studien visar också att effekterna av värme på sommaren är kraftigare om dödligheten på vintern varit låg exempelvis genom en lindrig influensasäsong.

Formas och SVU finansierar gemensamt ett projekt om ökad nederbörd och smitta via förorenat dricksvatten.

Läs mer!

Avhandling om klimat och hälsa

Läs mer

Ny studie om värme och dödsfall

Läs mer

Värmekänsliga grupper

På uppdrag av Folkhälsoinstitutet har Bertil Forsberg och Joacim Rocklöv analyserat hur olika potentiellt känsliga grupper påverkas av extrema temperaturer.
Läs mer på Statens folkhälsoinstituts hemsida

Socialstyrelsen bygger ny rapport om värme på Umeåforskning

Läs mer

Aktuella artiklar:

Rocklöv J, Forsberg B. [Mortality in Stockholm is increasing with increasing temperature. Heat waves can be a health risk in Sweden ] Lakartidningen. 2007;104(30-31):2163-6. Swedish.

Analitis A, Katsouyanni K, Biggeri A, Baccini M, Forsberg B, Bisanti L, Kirchmayer U, Ballester F, Cadum E, Goodman PG, Hojs A, Sunyer J, Tiittanen P, Michelozzi P. Effects of Cold Weather on Mortality: Results From 15 European Cities Within the PHEWE Project. Am J Epidemiol 2008;168(12):1397-408.

Baccini M, Biggeri A, Accetta G, Kosatsky T, Katsouyanni K, Analitis A, Anderson HR, Bisanti L, D'Ippoliti D, Danova J, Forsberg B, Medina S, Paldy A, Rabczenko D, Schindler C, Michelozzi P. Heat effects on mortality in 15 European cities. Epidemiology 2008;19(5):711-9.

Lindgren E, Albihn A, Andersson Y, Forsberg B, Olsson G, Rocklöv J. [Consequences of climate changes for the health status in Sweden. Heat waves and disease transmission most alarming] Lakartidningen 2008;105(28-29):2018-23. Swedish.

Rocklöv J, Forsberg B. The effect of temperature on mortality in Stockholm 1998--2003: a study of lag structures and heatwave effects. Scand J Public Health 2008;36(5):516-23.

Michelozzi P, Accetta G, De Sario M, D'Ippoliti D, Marino C, Baccini M, Biggeri A, Anderson HR, Katsouyanni K, Ballester F, Bisanti L, Cadum E, Forsberg B, Forastiere F, Goodman PG, Hojs A, Kirchmayer U, Medina S, Paldy A, Schindler C, Sunyer J, Perucci CA. High Temperature and Hospitalizations for Cardiovascular and Respiratory Causes in 12 European Cities. Am J Respir Crit Care Med 2009;179(5):383-9.

Rocklöv J, Forsberg B, Meister K. Winter mortality modifies the heat-mortality association the following summer. Eur Respir J 2009;33(2):245-51.

Ayres JG, Forsberg B, Annesi-Maesano I, Dey R, Ebi KL, Helms PJ, Medina-Ramón M, Menne B, Windt M, Forastiere F; the Environment & Human Health Committee of the European Respiratory Society (ERS). Climate change and respiratory disease: a position statement. Eur Respir J. 2009;34(2):295-302.

Rocklöv J, Forsberg B. Comparing approaches for studying the effects of climate extremes – a case study of hospital admissions in Sweden during an extremely warm summer. Global Health Action 2009. DOI: 10.3402/gha.v2i0.2034

Rocklöv J, Forsberg B. The Effect of High Ambient Temperature on the Elderly Population in Three Regions of Sweden. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2010;7(6):2607-2619.

Cecchi L, D'Amato G, Ayres JG, Galan C, Forastiere F, Forsberg B, Gerritsen J, Nunes C, Behrendt H, Akdis C, Dahl R, Annesi-Maesano I. Projections of the effects of climate change on allergic asthma: the contribution of aerobiology. Allergy. 2010 Sep;65(9):1073-81.

Åström DO, Forsberg B, Rocklöv J. Heat wave impact on morbidity and mortality in the elderly population: a review of recent studies. Maturitas. 2011 Jun;69(2):99-105. Epub 2011 Apr 8.

Rocklöv J, Ebi K, Forsberg B. Mortality related to temperature and persistent extreme temperatures: a study of cause-specific and age-stratified mortality. Occup Environ Med. 2011 Jul;68(7):531-6. Epub 2010 Oct 20.

Aktuell rapporter:

Kunskapsöversikt inom ClimatoolsNaturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakningFHI-rapport 2010:12:Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper - en svensk studie

Aktuella böcker:

Formas Fokuserar - Osäkrat klimat - laddad utmaning http://www.formas.se/formas_shop/ProductList____1864.aspx


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2014-01-07

Utskriftsversion