Till umu.se

Hälsokonsekvensanalys

I allt fler beslutsunderlag beträffande projekt, planer, åtgärdsprogram etc. krävs hälsokonsekvensanalyser. Forskningen inom detta område gäller främst hur konsekvenserna av luftföroreningar och ska beräknas. Med anslag från Vägverket har en generell modell för vägprojekt utvecklats. Metodiken för konsekvensberäkningar och uppföljning av sådana utvecklas inom ett nytt projekt finansierat av Vägverket. Vi studerar även specifika fall som vinsterna av mindre trafikföroreningar genom trängselavgifter i Stockholm. Vi beräknar också nationella hälsokonsekvenser av en viss föroreningssituation, exempelvis intransport av partiklar och ozon till Sverige, samt deltar i internationella utvärderingar av liknade beräkningar (WHO, CAFE). Utifrån forskningen kring kvantifiering av luftföroreningars hälsokonsekvenser har vi dessutom forskningssamarbeten med nationalekonomisk inriktning, där syftet är att utveckla bättre metoder att värdera trafikföroreningarna exempelvis som underlag för beskattning.

Nedan finns en länk till den metodinriktade delrapporten om Hälsoaspekter i MKB för vägprojekt:
Delrapport vägprojekt

Utvärderingar av trängselskattens hälsokonsekvenser finns publicerade i Läkartidningen (Forsberg B et al. Läkartidningen 2006;103:4043-5),
Atmospheric Environment 2009;43:4843–4854

Bedömningarna av trängselskattens konsekvenser har också lyfts fram av EU som en viktig policy-relevant studie:
Science for environment policy

Kontaktperson: Bertil Forsberg

Pågående projekt

APHEKOM

APHEKOM (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe) är ett EU-finasierat projekt (under 2008-2010) kring luftföroreningars hälsokonsekvenser och samhällskostnader. Det inkluderar konsekvensanalyser och fallstudier i ett 20-tal städer inklusive Stockholm. Svensk partner är Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och Bertil Forsberg är biträdande koordinator för projektet.
Läs mer om projektetwww.aphekom.orgLäs mediainformation

HENVINET

HENVINET (Health and Environment Network) är ett kunskapsinriktat projekt som finansieras av EU och koordineras av forskningsinstitutet NILU i Oslo. Syftet är att lyfta fram och analysera forskningsresultat som ger oss bättre kunskap om hur miljöförhållanden påverkar vissa sjukdomar. Därigenom ska politiker och myndigheter få bättre underlag och verktyg för beslut som har konsekvenser för miljö och hälsa. HENVINET fokuserar på problemområdena astma & allergi, cancer, neurologiska sjukdomar och hormonstörningar. Huvudansvaret för området astma & allergi ligger på Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, men forskare från andra universitet och myndigheter skall också medverka.Projektsida HENVINET

Kontaktperson: Bertil Forsberg


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2014-01-07

Utskriftsversion