Till umu.se

Aktuella rapporter och presentationer

Slutrapport från AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun

KVÄVEOXID-OCH KVÄVEDIOXIDHALTER I UMEÅ
Sammanställning av mätningar gjorda med
diffusionsprovtagare mellan november 2009 och
december 2017
   

MILJÖHÄLSORAPPORT NORR 2017
Hälsa och miljö
i norra Sverige
     Miljöhälsorapport Norr 2017 

KVÄVEDIOXID- OCH KVÄVEOXIDHALTER I UMEÅ
Sammanställning av mätningar gjorda med diffusionsprovtagare mellan november 2009 och december 2016
  

Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning 2017:3
Dödsolyckor i arbetslivet Delrapport 2
   
 

Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning 2016:9
Dödsolyckor i arbetslivet Delrapport 1
 

Nätverk vid upptäckt av befolkningsexponering för farliga kemiska ämnen Rapport 22 - 2017
Bilaga1. Annex 1
Annex II Bilaga 1        

Assessment of long-term health
impacts of air quality with different
guideline values for NOX in the planned
by-pass tunnel Förbifart Stockholm
   

Sambandet mellan luftföroreningshalter och akuta vårdkontakter för luftvägssjukdomar som hälsoindikator för luftkvalitet. (Projektrapport till Naturvårdsverket)  

RESEARCH AND INNOVATION TO ADDRESS MUNITIONS
IN THE SEA BY JPI OCEANS

(Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans)
Länk till rapporten

SMHI (2016). Grimmond S (Editor). ECMWF Copernicus Report. Indicators for urban assessments. YMM (UmU) medverkar i EU-projektet Urban SIS, och denna rapport tar bland annat upp hälsorelaterade indikatorer på klimatförändringar. Författare från YMM är Bertil Forsberg, Christofer Åström och Daniel Oudin Åström. Lars Gidhagen vid SMHI är koordinator.
Länk till rapporten

WSP (2016). Modell för DALY-beräkningar i transportsektorn. YMM (UmU) har tillsammans med Institutet för miljömedicin, KI och WSP genomfört ett projekt finansierat av Trafikverket i syfte att utveckla en modell för att skatta hälsokonsekvenser av luftföroreningar, buller och aktivt resande. Författare från YMM är Johan Sommar, Wasif Raza och Bertil Forsberg. Fredrik Johansson vid WSP i Stockholm är koordinator.

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsakringen
RAPPORT 2016:6
   

Vad hände sen?
Uppföljning av ergonomiska åtgärdsförslag från VLL's interna företagshälsa – ett pilotprojekt
  

Tidsmässiga samband mellan nederbörd,råvattenkvalitet och
magsjuka
Rapport Nr 2015-21
   

Organic pollutants in urine 2014 and levels of bisphenol A 2009 and 2014 in the adult population of Northern Sweden  

Time trends of lead and cadmium in the adult population of Northern Sweden 1990-2014    

Kunskapssammanställning 2015:16
Kloraminer och exponering i badhus
    
 

Hälsoeffekter av höga temperaturer
En kunskapssammanställning
 

Kyla och hälsa i Norrland
Deskriptiva data från enkätundersökning februari - maj 2015

    

Betydelsen av förändring i befolkningens geografiska utbredning över tid för resultaten i en hälsokonsekvensbedömning för ett större vägprojekt

  

Hälsoundersökning bland arbetande inom gruvnäring i Barentsregionen

  

Eldningsvanor inom några studieområden i Västerbotten

  

Slutrapport från pilotstudie
Uppskattning av exponering för ozon

  

Längre arbetsliv
Om samverkan mellan företagshälsovård och personalavdelningar inom norrländska kommuner och landsting.

Miljöhälsorapport Norr 2013
Barns hälsa och miljö i Norrland

Hälsorelaterad miljöövervakning
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft
Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013

  

Utvärdering av en mätmetod för objektiv skattning av exponeringstiden vid hand-arm-vibrationer

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund

Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna
Resultat från en enkätstudie

Estimated health impacts of changes in air pollution exposure associated with the planned by-pass Förbifart Stockholm

  

Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2

Med värme ihågkommen

 

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008

  

Hälsa hos kvinnor i industrin
Organisation, arbetsmiljö, yrke och kön

  

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

 

Modell för beräkning av bensen- och 1,3-butadienhalter i omgivningsluft utifrån geografisk information om bland annat biobränsleeldning och trafik.

Soldaters riskuppfattning i internationella
insatser - Pilotstudie FS20

   

Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i Gällivare -Malmberget - Koskullskulle.

Arbetare med medicinska implantat - vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Författare Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild och Berndt Karlsson.

Huvudsyftet med denna rapport är att sammanfatta kunskapsläget vad gäller vid vilka nivåer av elektromagnetiska fält som påverkan på olika medicinska implantat kan ske, samt vid vilka arbetsplatser som detta kan förekomma. Dokumentet kan bilda underlag för vägledning att användas inom sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och företagshälsovård vid patientens rehabilitering och återgång till arbete.

Hälsoeffekter av svaveldioxid – en litteraturstudie
med betoning på de senaste årens publikationer
  

Klimatförändring och hälsorelaterad miljöövervakning

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005  

Traffic related PM and mortality
- exposure-response functions and impact calculations for TESS
  

Hälsopåverkan av ett varmare klimat - en kunskapsöversikt är titeln på en ny översikt från projektet Climatools om hur klimatförändringarna kan komma att påverka hälsoförhållanden också i Sverige.
Författare är Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig och Bertil Forsberg, och rapporten kan beställas från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitetSidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion