Forskning vid Yrkes- och miljömedicin

Forskningen vid enheten berör riskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och vardagen. Inom miljöområdet avser forskningen främst hälsoeffekter av luftföroreningar, klimatförändring och extremt väder samt metaller. Inom området arbetsliv och hälsa bedrivs forskning främst kring kemiska ämnen, ergonomi, vibrationer, stress, utbrändhet och rehabilitering samt om kost och livsstil.

Enskilda studier kan vara inriktade på exponeringsbedömning, orsaksmekanismer, hälsokonsekvenser eller prevention och utvärdering. I en del studier samlas ny information in genom försök och mätningar, medan andra undersökningar huvudsakligen kopplar samman redan befintliga hälsodata från register med exponeringsdata. Forskningen bedrivs till stor del i samverkan med andra svenska och utländska forskargrupper. Forskarutbildningen och doktorandprojekten vid enheten faller inom de inriktningar som ovan beskrivits.

Cirka 15 doktorander bedriver forskarstudier vid enheten.


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion