Till umu.se

Tidigare aktiviteter vid Yrkes- och miljömedicin

Ett urval av tidigare aktiviteter vid Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Publikationer och rapporter

Aktuella avhandlingar

Precipitation, Raw Water Quality, Drinking Water Treatment and Gastrointestinal Illness
Läs avhandlingen

Utvärderade mätmetoder för avgaser ger bättre beslut
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Stressade får återhämtning i skogen
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Hälsan påverkas av luftföroreningar både från trafik och vulkaner
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Extrem värme ökar antalet dödsfall även i Sverige
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Strategier vid utvärdering av hälsorisker baserade på två arbetarekohorter från norra Sverige.
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Astma i skolåldern: prevalens, incidens och remission i relation till miljöfaktorer
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Prospektiva och longitudinella humana studier av bly- och kadmiumexponering och njuren
Läs avhandlingen

Vad göra åt bullermiljön i förskolan?
Läs pressmeddelande om avhandling

Effektiva strategier för insamling av data om arbetsställningar genom observation och direkta mätning
Läs avhandlingen

”Högt i tak” viktigt för den psykosociala hälsan
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Fisk är nyttigt – trots kvicksilverinnehållet
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Avhandling om klimat och hälsa
Läs avhandlingen

Rökande föräldrar ger större risk för astma och att själv bli rökare
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Sjuka hus-symtom hos kontorsarbetare
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Trafik, värme och vind styr partikelhalten i Estland
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Trafikavgaser kan orsaka astmatiska besvär och astma hos vuxna
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Rehabilitering betydelsefullt för patienter med utmattningssyndrom.
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Arbete med vibrerande maskiner ökar risken för hjärtinfarkt.
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Skilda mönster vid elkänslighet och besvär av mobiltelefoner.
Läs pressmeddelande om avhandlingen

Projektstöd från Visare Norr

Eva Rönmark, Sven-Arne Jansson och Linnea Hedman, landstingsanställda forskare inom OLIN-studien, har i samarbete med enheten erhållit forskningsmedel för 2011 från Norrlandstingen.
Läs mer

Föroreningar ger förtida födsel – från läkarstämman

Läs mer

Aktuellt från Yrkes- och miljömedicin i Umeå på miljömedicinska mötet i Stockholm, 18 november 2010

Läs mer

Nära 4 miljoner från forskningsrådet FAS!

Forskningsrådet FAS har beviljat 2,8 mkr till med dr Lars Modig för projektet Trafikavgaser och risken att utveckla astma hos vuxna – en studie inom Respiratory Health In Northern Europe (RHINE) kohorten och 1,1 mkr till docent Bernt Lindahl för projektet Kostens sammansättning – metabol reglering och långsiktig följsamhet.
Läs mer

Anslag till forskning om klimat och dricksvatten

Läs mer

WHO-utbildningsmaterial om hand-arm vibrationer

Forskarna Lage Burström, Greg Neely, Ronnie Lundström och Tohr Nilsson har på begäran från WHO tagit fram ett utbildningsmaterial om yrkesmässig exponering för vibrationer från handhållna maskiner. Utbildningsmaterialet består dels av föreläsningsmanus dels av presentationsbilder och beskriver hälsoeffekter, riskbedömning och åtgärder. Materialet kan i sin helhet laddas ner från WHO på följande länk:
Läs mer

Hoten mot våra lungor lyfts fram under 2010 i den internationella kampanjen ”Year of the lung”.

Den 14 oktober uppmärksammas som ”World Spirometry Day” då lungfunktionen testas och diskuteras på gator och torg. Detta kommer att ske även i Umeå centrum. Förutom rökning så påverkas våra lungor av andra luftföroreningar som avgaser, damm och hushållsprodukter. Vid Umeå universitet och universitetssjukhuset bedrivs mycket forskning kring detta. Just nu är det exempelvis aktuellt med 20-årsuppföljning av personer i länet som 1990 besvarande den första enkäten om sin luftvägshälsa i en stor studie som förkortas ECRHS. Ett urval av dessa personer har också hälsoundersökts två gånger med lung- och allergitester.

Värmen påverkar dödsrisk ungefär likadant i olika delar av Sverige enligt en ny studie

Värmebölja på sommaren är inte bra för alla. Äldre personer har ganska ofta någon form av hjärt- eller lungsjukdom, och för dem är det viktigt att ta det lugnt, dricka tillräckligt och försöka hålla sig sval. Tidigare studier från Yrkes- och miljömedicin i Umeå har belyst effekter av värmeböljor i Stockholmsområdet. Den nu publicerade studien omfattar tre regioner i Sverige. Rocklöv och Forsberg rapporterar att vid en dygnsmedeltemperatur över 20-21 grader stiger antalet dödsfall bland personer från 65 år och däröver totalt med cirka 5 procent per grad. Sambanden ser tämligen lika ut för Stockholm, Göteborg och Skåne, men den skillnaden att hög luftfuktighet ger en större ökning av dödligheten i Stockholm. I Joacim Rocklövs doktorsavhandling från april 2010 redovisas också att värmeböljans längd har en avgörande betydelse för hur dödligheten påverkas.
Länk: http://www.mdpi.com/1660-4601/7/6/2607/pdf

Värmeböljor ökar dödligheten bland sårbara grupper

Läs mer på Statens folkhälsoinstituts hemsida

Umeåforskare menar att tunnelluften i Förbifart Stockholm blir för farlig.

Läs mer

Utvärdering av trängselskattens effekter för luft och hälsa uppmärksammas i Europa

Läs mer

Europeiska Livsmedelsmyndigheten sänker det tolerabla intaget av kadmium via kosten.

EFSA (European Food Safety Authority), den Europeiska Livsmedelsmyndigheten som är belägen i Parma, Italien, har nyligen sänkt det tolerabla intaget av kadmium via kosten. Detta beslut av panelen för föroreningar i livsmedel (CONTAM Panel) baserade sig på en utvärdering av existerande vetenskapligt underlag som gjorts av en arbetsgrupp där Gunnar Nordberg från enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet deltagit.
Det nya tolerabla veckointaget för kadmium där skadliga effekter på befolkningens hälsa inte förväntas, har satts till 2.5 mikrogram/kg kroppsvikt och vecka.
Detta är nästan tre gånger lägre än den tidigare nivån. Den nya nivån ligger nära medelnivån för kadmiumintag i EUs medlemsländer och EFSA konstaterar i sin bedömning att kadmiumexponeringen i EU bör minskas.
Vidare information finns på följande länkar:

PressRelease

Hela bedömningen/"EFSA Opinion"

Stort anslag från Vetenskapsrådet till OLIN-kohorterna

Lektor/docent Eva Rönmark, Yrkes- och miljömedicin, har beviljats 2 850 000 kr för 2009-2011 från Vetenskapsrådet. Stödet avser OLIN-kohorterna (OLIN: Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), som utgör en unik resurs för epidemiologiska studier om astma, allergier och kronisk obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten. OLIN initierades av professor Bo Lundbäck och har resulterat i ett stort antal avhandlingar. Från Yrkes- och miljömedicin ingår även Bertil Forsberg som medsökande.

Aktuell studie Kylans betydelse för utveckling av belastnings- och vibrationsrelaterade besvär

Syftet är att undersöka sambandet mellan samtidig exponering för kyla, vibrationer och ergonomisk belastning samt risken att utveckla besvär i rörelseorganen bland arbetare inom bygg- och anläggningsverksamhet. Studien ska ge ett underlag för riskbedömning och åtgärder. I studien används registerdata från Bygghälsans hälsokontroller 1971 – 1992. För att studera inverkan av kyla väljs tre vibrationsexponerade grupper ut, en från södra, en från mellersta och en från norra Sverige. De jämförs med en kontrollgrupp som består av tjänstemän.

Aktuell studie Umeå med i ny stor europeisk studie om miljöfaktorer och astma/allergi.

Under våren 2008 startades en ny europeisk studie om astma och allergi i 15 europeiska länder. I Sverige ingår Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg. I dessa kommuner tillfrågades slumpmässigt utvalda personer att besvara en enkät om allergi och astma eller symtom som kan tyda på dessa sjukdomar. Cirka 6400 Umeåbor deltog. I ett senare steg kommer ett mindre urval av deltagarna att erbjudas vara med i mer detaljerade undersökningar, bl.a. om hur luftföroreningar utanför bostaden påverkar de som har astma. Miljöstudierna leds från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, där docent Bertil Forsberg är projektledare. Kontaktperson för deltagarna är sjuksköterskan Helén Bertilsson vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken.

Aktuell rapport

Hälsopåverkan av ett varmare klimat - en kunskapsöversikt är titeln på en ny översikt från projektet Climatools om hur klimatförändringarna kan komma att påverka hälsoförhållanden också i Sverige. Författare är Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig och Bertil Forsberg, och rapporten kan beställas från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Läs rapporten

Projekt

I juli 2008 startades det EU-finansierade projektet APHEKOM som fokuserar på metoder att beräkna luftföroreningarnas hälsokonsekvenser och hälsokostnader.

Läs mer om projektet

Projekt

I juni startades det nya EU-finansierade luftföroreningsprojektet ESCAPE som fokuserar på långtidseffekter av luftföroreningar och ska leda bättre och mer likartad information om luftföroreningsexponeringen i många olika studier. Vi ingår som en av två svenska partners.

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet (Extern länk)

Seminarier och föreläsningar

Hållbar luftkvalitet – ett seminarium om mål och medel
20 januari, Grand Hôtel, Stockholm

Läs mer

Högtidsföreläsning

Högtidsföreläsning lördag 17 oktober kl 11.10 i Samhällsvetarhuset, hörsal B: ASTMA, EN KÄND SJUKDOM MED MÅNGA ANSIKTEN.

HÄMI 2015

Workshop om miljö och hälsa

symposiet OLIN 30 år

OLIN 30 år

4-5 september 2015 firade OLIN-studierna 30 år med ett stort öppet vetenskapligt symposium i Landstingshuset i Luleå: ”Population studies of asthma, COPD and allergy - their importance in translational research”. Forskare från världen över från Japan i öster till USA i väster kom till Luleå för att fira och presentera nya forskningsresultat om astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ca 150 personer deltog totalt. Programmet inleddes med att Professor Peter Burney från Imperial College i London berättade om hur viktigt det är att medicinsk forskning baseras på befolkningsstudier. Sedan avhandlades ämnesområdena astma och allergi bland barn, tonåringar och vuxna, kontroverser och ny kunskap angående KOL, vikten av att mäta lungfunktion samt miljö och riskfaktorer för luftvägssjukdomar.

Ordföranden och föreläsare: Amund Gulsvik, Anders Bjerg, Anders Blomberg, Anna Winberg, Anna-Carin Olin, Anne Lindberg, Annette Kainu, Anssi Sovijärvi, Bengt Järvholm, Bertil Forsberg, Bo Lundbäck, Christina West, Claes-Göran Löfdahl, Erik Melén, Eva Lindberg, Eva Rönmark, Giovanni Viegi, Gunilla Hedlin, Göran Wennergren, Helena Backman, Hoang Thi Lam, Isabella Annesi-Maesano, Jan Lötvall, Jörgen Vestbo, Kerstin Löfdahl, Kjell Larsson, Leif Bjermer, Linda Ekerljung, Linnea Hedman, Matthew Perzanowski, Paula Pallasaho, Per Bakke, Peter Burney, Peter Lange, Stefania la Grutta, Stig Hagstad, Sven-Erik Dahlen, Thomas Platts-Mills, Thomas Sandström och Torben Sigsgaard.

Seminarium

Fredagen den 12 dec kl 10.15, Antonio Gasparrini: Multi-city analysis of short-term temperature-mortality relations
Plats: Biblioteket Yrkes- och miljömedicin

Climate change seminar 9 Dec 2014

Climate change, extreme weather events and health - A joint research seminar arranged by OEM and EPIGH
Room: Biblioteket, Division of Occupational and Environmental Medicine
Chairs: Bertil Forsberg and Joacim Rocklöv

09-10 Presentation of some ongoing studies and projects at OEM
10.00 Coffee Break
10.30-11.30 Presentation of some ongoing studies and projects at EPIGH
Lunch
12.30 -14.30 Relevant climate change related research calls, Submitted applications, Future plans and ways forward
14.30 Coffee and end of seminar

Seminarium

Onsdagen den 24/9 kl 14.00, presenterar Peter Nilsson, IIES, Stockholm,
en studie om luftföroreningar och vårdkontakter för luftvägssjukdom hos barn. Studiens engelska titel "Economic status, air quality, and child health: Evidence from interversion episodes". Plats: Biblioteket Miljömedicin.

Seminar

THU 12th June at 13.00 Antonio Gasparrini from LSHTP will give an epidemiological research seminar on Interactions in DLNMs with binary or linear/continuous variables. Room: Biblioteket, Miljömedicin  

Seminarium

Seminarium, den 26 mars mellan 10.30 till ca 11.45 biblioteket på miljömedicin. Vi får då besök av Eva Andersson från Västra götalandsregionens miljömedicinska centrum (VMC). Eva är statistiker och har jobbat mycket med ”mixed models” och upprepade mätningar.
Hon kommer att hålla ett seminarium kring de statistiska analyserna i en artikel där man studerat olika variablers betydelse för den personburna halten av vissa luftföroreningar (Hagenbjork et al. Determinants of personal exposure to some carcinogenic substances and nitrogen dioxide among the general population in five Swedish cities. J Exp Sci  Environ Epidemiol 2013:1-7).

Methods seminar

Antonio Gasparrini: Modelling exposure-lag-response associations
Wednesday September 4th 13.00-15.00 (approx.) , Biblioteket, Miljömedicin (entrance R2, 2nd floor)
Dr Gasparrini from Department of Medical Statistics, London School of Hygiene and Tropical Medicine, will illustrate a unified conceptual and statistical framework for modelling linear or non-linear relationships with protracted time-varying exposures.

Seminarium Samuel Wideholm

Seminarium i biblioteket miljömedicin onsdag 29 maj kl 9: Samuel Wideholm: "The importance of sociodemographic factors for hospital admissions and deaths due to infectious disease during early childhood in Sweden"

Vi har även ett torsdagsseminarium kl 13: Christer Johansson, Stockholms universitet: Partiklar i stadsmilö.

Köld och hälsokonsekvenser

Professor Paul Wilkinson, London School of Hygiene & Tropical Medicine, kommer att hålla ett seminarium om hälsokonsekvenser av kallt väder, torsdag 24 januari kl 10.00, Miljömedicinbiblioteket, Ingång R2, 2 trappor.

Populärvetenskap på Världsmiljödagen

På tisdag den 5 juni håller universitetets forskare tio korta, populärvetenskapliga föreläsningar om hur kommande klimatförändringar kan påverka oss framöver. Arrangör är Umeå universitets nätverk för klimatforskning (KLUM). Alla intresserade är välkomna!

Lokal: Hörsal D, Lindellhallen, Umeå universitet
Kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.
Läs mer

Äldres boende och risk i samband med värmeböljor

Inbjudan till slutseminarium den 11 maj

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2012

Läs mer

The 2nd seminar/meeting on Climate change research in Umeå will be arranged 3 Nov at 15.00, Biblioteket på Miljömedicin (R2). Program: Coffee/tea, presentation of participants, research at Occup Environ Medicine, Umeå Project list?, Next steps.

Temadag om klimat och dricksvatten

Läs mer

Europeisk workshop om klimatförändring och hälsa

Läs mer

Bild från workshop i Östersund

Bild från workshopen i Östersund

Seminarium den 19 augusti 2010 "Common diseases and metals: Old toxins but new insights"

Läs mer om seminariet

Nationellt Miljömedicinskt Möte Umeå 17 november 2009


Presentationer från mötet

Arsenik i dricksvatten ett hälsoproblem i Sverige - Kåre Eriksson

Kemisk industri i Stenungsund - Lars Barregård

Är partiklarna som dubbdäcken skapar hälsofarliga? - Bertil Forsberg

Kan hälsoeffekter av kadmium ses hos normalbefolkningen? - Ingvar Bergdahl

Trafiken i våra städer orsakar astma hos barn - Lennart Bråbäck

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? - Lars Modig

Temperatur - sjuklighet & dödlighet i Sverige - Joacim Rocklöv

15-16 september 2008 Workshop

15-16 september genomfördes en workshop med titeln Exposure-response assumptions for traffic related particulates hålls på Scandic Plaza i Umeå. Syftet var att sammanfatta kunskapsläget och belysa kunskapsluckor.

Bild från workshop 15-16 september 2008

Ett 30-tal personer deltog vid tvådagarsmötet om beräkningar av hälsoeffekter av partiklar och trafikavgaser i Umeå.

Presentationer från workshopen den 15 och 16 september 2008

Kort om metodiken vid epidemiologiska studier av trafikföroreningar Bertil Forsberg

Exponerings- och responssamband för PM, NO2, NOx och mortalitet Bertil Forsberg

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig

Halt- och exponeringsberäkningar avseende trafikföroreningar: Stockholmsområdet Christer Johansson

Exponerings-responssamband från epidemiologiska studier av korttidsexponering resultat från PASTA, TRAPART m fl studier Bertil Forsberg

SIMAIRs kopplade modellkoncept och validering Gunnar Omstedt

ROADSIDE -assessment of exposure levels at permanent home addresses Lars Gidhagen

Sources and regional dimension of air pollution cost - Results from the EMFO-projectTESS Lena Nerhagen

Tisdag 9 september 2008- Symposium

Ett symposium med titeln Kidney Toxicity of Metals genomfördes i samband med prof Gunnar Nordbergs pensionering. Symposiet hölls den 9 september. För mer info, seprogram


Gunnar Nordberg föreläser

Gunnar Nordberg föreläste vid symposiet om sin metallforskning.

Tidigare disputationer

Fredag 13 oktober 2015 - Disputation

Andreas Tornevi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, försvarar sin avhandling med titeln: Nederbörd, råvattenkvalitet, drickvattenberedning och magsjuka. (Engelsk titel: Precipitation, Raw Water Quality, Drinking Water Treatment and Gastrointestinal Illness).
Lokal: Triple Helix. Opponent: Gordon Langston Nichols, University of Exeter, Centre for Infectious Disease Surveillance and Control Public Health, London. Huvudhandledare: Bertil Forsberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Fredag 28 november 2014 - Disputation

Annika Hagenbjörk-Gustafsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer. (Engelsk titel: Validation of diffusive samplers for nitrogen oxides, and applications in different environments).
Lokal:  NUS - Norrlands universitetssjukhus, Hörsal B Unod T 9
Opponent: Greta Smedje, docent, arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Kåre Eriksson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Tisdag 28 oktober 2014 - Disputation

David Olsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma. (Engelsk titel: Adverse effects of exposure to air pollutants during fetal development and early life – with focus on pre-eclampsia, preterm delivery and childhood asthma.)
Lokal: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Hörsal Betula, by 6M
Opponent: Beate Ritz, professor, department of epidemiology, university of California. Huvudhandledare: Bertil Forsberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Tisdag 30 september 2014 - Disputation

Elisabet Sonntag-Öström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Skog för vila - återhämtning vid utmattningssyndrom. (Engelsk titel: Forest for rest - recovery from exhaustion disorder).
Lokal: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Hörsal Betula, by 6M
Opponent: Marie Åsberg, professor emerita, institutionen för kliniska vetenskaper, Karoliska institutet. Huvudhandledare: Lisbeth Slunga Järvholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredag 13 juni 2014 - Disputation

Disputation Hanne Krage Carlsen, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Hälsoeffekter av luftförureninger på Island. (Engelsk titel: Health effects of air pollution in Iceland).
Lokal: Samverkanshuset, Triple helix.
Opponent: Gunilla Wieslander, docent, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Anna Oudin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Onsdag 11 juni 2014 - Disputation

Disputation Daniel Oudin Åström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Om temperatur-relaterad dödlighet hos de äldre och känsliga grupper (Engelsk titel: On temperature-related mortality in an elderly population and susceptible groups).
Lokal: Samverkanshuset, Triple helix.
Opponent: Paul Wilkinson, Professor,Department of Social and Environmental Health Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Huvudhandledare: Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och Global Hälsa.

Fredag 15 november 2013 - Disputation

Disputation Ove Björ, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin:Strategier vid utvärdering av hälsorisker baserade på två arbetarekohorter från norra Sverige. (Engelsk titel: Strategies for assessing health risks from two occupational cohort studies within the domain of northern Sweden).
Lokal: Samverkanshuset, Triple helix.
Opponent: Per Gustavsson, professor/enhetschef, Institutet för miljömedicin, Medicinsk fakultet, Karolinska Institutet.
Huvudhandledare: Tohr Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Onsdag 29 maj 2013 - Disputation

Disputation Martin Andersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Astma i skolåldern: prevalens, incidens och remission i relation till miljöfaktorer (engelsk titel: Asthma in school age: prevalence, incidence and remission in relation to environmental determinants).
Lokal: Samverkanshuset, Triple Helix
Opponent: Professor Per Nafstad, universitetet i Oslo.
Huvudhandledare: Huvudhandledare: Professor Eva Rönmark, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Torsdag 2 maj 2013 - Disputation

Disputation Johan Nilsson Sommar, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Prospektiva och longitudinella humana studier av bly- och kadmiumexponering och njuren (engelsk titel: Prospective and longitudinal human studies of lead and cadmium exposure and the kidney).
Lokal: Samverkanshuset, Triple Helix
Opponent: Max Petzold, Professor, Akademistatistik, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Huvudhandledare: Ingvar Bergdahl, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredagen 22 februari 2013 - Disputation

Disputation Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och vibrationer (engelsk titel: Combined Exposure to Noise and Vibration and its Effects on Worker's hearing).
Lokal: Samverkanshuset, Triple Helix
Opponent: Professor Kerstin Persson Waye, Göteborgs universitet.
Huvudhandledare: Lage Buström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Onsdagen 12 december 2012 - Disputation

Disputation Fredrik Sjödin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Buller i förskolan - Hälsa och åtgärder (engelsk titel: Noise in the preschool - Health and preventive measures).
Lokal: Naturvetarhuset, N320.
Opponent: Professor Mats Nilsson, Stockholms universitet. Huvudhandledare: Ulf Landström, Högskolan i Gävle.

Tisdagen 2 oktober 2012 - Disputation

Disputation Per Liv Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Effektiva strategier för insamling av data om arbetsställningar genom observation och direkta mätningar (Engelsk titel: Efficient strategies for collecting posture data by observation and direct measurement).
Lokal: Naturvetarhuset, N320.
Opponent: Stephen Bao, senior researcher, Washington State Department of Labor and Industries, USA. Huvudhandledare: Svend Erik Mathiassen, högskolan i Gävle.

Fredagen 21 oktober 2011 - Disputation

Disputation Sofia Norlund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: försvarar sin avhandling med den svenska titeln Psykosociala arbetsfaktorer och burnout – en studie av en arbetande allmän population och patienter vid en stressrehabiliteringsklinik (Originaltitel: Psychosocial work factors and burnout – A study of a working general population and patients at a stress rehabilitation clinic).
Lokal: NUS 6M - Laboratoriecentrum, Sal Betula.
Fakultetsopponent: Margareta Kristenson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.
Huvudhandledare: Lisbeth Slunga Järvholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredagen 4 juni 2010 - Disputation

Disputation Maria Wennberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Biomarkörer för fiskkonsumtion och risk för stroke eller hjärtinfarkt (Biomarkers of fish consumption and risk of stroke or myocardial infarction).
Lokal: Forumsalen, Skeria, Skellefteå.
Fakultetsopponent är doc. Maria Albin, Lunds universitet. Huvudhandledare: Ingvar Bergdahl, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredag 23 april 2010 - Disputation

Disputation Joacim Rocklöv, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: "The impact of temperature on daily rates of deaths and hospital admissions in Sweden."
Lokal: Sal 135, by 9A, Allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent Professor Jan Semenza, ECDC.
Huvudhandledare: Bertil Forsberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredag 26 februari 2010 - Disputation

Disputation Linnea Hedman, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: "Epidmiological studies of asthma and allergic diseases in teenagers: method aspects and tobacco use./ Epidemiologiska studier om astma och allergiska sjukdomar bland tonåringar: metodaspekter och tobaksanvändning.".
Lokal: Sal 135, by 9A, Allmänmedicin, NUS.
Opponent: Professor Amund Gulsvik, Institute of Medicine, University of Bergen, Norge. Huvudhandledare: Eva Rönmark, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Torsdag 4 februari 2010 - Disputation

Disputation Bo Glas, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: "Methodological aspects of unspecific building related symptoms research./ Metodologiska aspekter vid studier av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa."
Lokal: Sal B, 9 trappor, By 1D, Tandläkarhögskolan
Fakultetsopponent:Docent Erik Zimerson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enh för yrkesdermatologi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Tisdag 15 december 2009 -Disputation

Disputation Hans Orru, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: "Health effects of air pollution in major Estonian towns (Hälsokonsekvenser av luftföroreningar i Estlands större städer)". Lokal: Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Opponent: Prof Per-Inge Grennfelt, IVL Svenska miljöinstitutet. Huvudhandledare: Bertil Forsberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.

Fredag 29 maj 2009 – Disputation

Lars Modig försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Asthma, rhinitis, and asthma related symptoms in relation to vehicle exhaust using different exposure metrics".
Opponent: Prof. Lars Barregård, Göteborgs universitet.
Lokal: Major Groove, Inst. för molekylärbiologi, by. 6L, NUS, klockan 13.00.

Fredag 27 mars 2009 – Disputation

Malin Bolin försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health".
Fakultetsopponent: Docent Birgitta Eriksson, Karlstads universitet. Disputationen äger rum i Humanisthuset, Hörsal F klockan 10:15.

Fredag 27 februari 2009 – Disputation

Therese Stenlund försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Rehabilitation for patients with burnout".
Fakultetsopponent: Professor Christina H. Opava, Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm.
Disputationen äger rum i Sal B, plan 9, Tandläkarhögskolan By 1D, Norrlands Universitetssjukhus klockan 9:00.

Fredag 14 november 2008 - Disputation

Bodil Björ försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Myocardial infarction and cardiac regulation in relation to vibration exposure".
Opponent är Doc. Per Gustavsson, Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i sal 933, by. 3A, Norrlands Universitetssjukhus kl. 13:00.

Fredag 7 november 2008 – Disputation

Amanda Johansson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields - physiological and psychological aspects".
Opponent är Doc. Lena Hillert, Karolinska Institutet. Disputationen äger rum i sal 933, by. 3A, Norrlands Universitetssjukhus kl. 13:00.

Licentiatavhandling

Annika Glader, försvarar sin licentiatavhandling med den svenska titeln Kemiska emissioner från byggnadskonstruktioner - Källor till emissioner och deras påverkan på inomhusluften (engelsk titel: Chemical emissions from building structures - Emission sources and their impact on indoor air). Huvudhandledare: Ingrid Liljelind, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin. Plats: Samverkanshuset, Triple Helix, bv, kl10.

Tidigare mittseminarier

Mittseminarium

Mittseminarium för Daniel Carlsson hålls torsdagen den 12:e mars kl. 13.00-15.30; lokal: Biblioteket på miljömedicin. Titeln är "Nerv- och kärlfunktion vid exponering för kyla och handöverförda vibrationer; Vascular and neurosensory function in the extremities in relation to exposure for cold and hand-arm vibrations"

Mittseminarium

Mittseminarium för Åsa Strinnholm hålls tisdagen den 27:e januari kl. 12.30-15.00; lokal: Biblioteket på miljömedicin. Titeln är "Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser i samband med dubbel-blind, placebo-kontrollerad födoämnesprovokation."

Mittseminarium

Mittseminarium för Helena Backman hålls onsdagen den 17:e december kl. 12.30-15.00; lokal: Biblioteket på miljömedicin. Titeln är "The epidemiology of obstructive airway diseases and evaluation of reference equations for lung function; Obstruktiva lungsjukdomars epidemiologi och utvärdering av referensekvationer för lungfunktion".

Mittseminarium

Mittseminarium för Christofer Åström hålls torsdagen den 12:e juni kl 10.00-12.00, lokal: Biblioteket på miljömedicin. Titeln är "Health effects of heatwaves  - Short and long term predictions" (Svensk titel: "Hälsokonsekvenser av värmeböljor - Kort- och långsiktiga prediktioner")

Mittseminarium

Mittseminarium för Andreas Tornevi hålls torsdag den 5 september klockan 13-15.30, lokal: biblioteket miljömedicin. Titeln är ”Heavy rainfall and water quality - assessment of microbial risks from health studies”.

Mittseminarium

Mittseminarium för David Olsson hålls måndag den 1 oktober klockan 13-15.30, lokal: biblioteket miljömedicin. Titeln är ”Exposure to air pollutants during fetal development and early life – short term and long term effects”.

Mittseminarium

Mittseminarium för Susanne Sandberg hålls torsdag den 27 september klockan 8.30-11, lokal: NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Biblioteket, yrkes- och miljömedicin, bygnad 6H. Titeln är "A Paleolithic diet – validity, adherence and biological effects".

Mittseminarium

Mittseminarium för Elisabet Sonntag-Öström hålls onsdag den 25
januari kl 10-12 i lokalen "Vita havet" på SLU.

Mittseminarium

Mittseminarium för Fredrik Sjödin hålls tisdag den 15 november klockan 10-12, lokal: Universitetsklubben, våningsplan 3, Aula Nordica huset. Titeln är "Buller och ohälsa inom förskolan".

Mittseminarium

Mittseminarium för Hans Pettersson hålls tisdag den 15 november klockan 13-15, lokal: Universitetsklubben, våningsplan 3, Aula Nordica huset. Titeln är "Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och hand-arm vibrationer".

Mittseminarium

Mittseminarium för Martin Andersson hålls tisdag den 13 december kl 10-12, lokal biblioteket på miljömedicin. Titeln är Astma i skolåldern - prevalens, incidens och remission i relation till miljöfaktorer.

Mittseminarium

Mittseminarium för Daniel Oudin Åström, hålls torsdagen den 24 januari klockan 13-15:30, lokal Biblioteket Miljömedicin. Titeln är "Om temperatur-relaterad dödlighet hos de äldre och känsliga grupper" (engelsk titel: On temperature-related mortality in an elderly population and susceptible groups).

Mittseminarium

Mittseminarium för Hanne Krage Carlsen hålls måndagen den 18 mars klockan 13-15:30, lokal Biblioteket Miljömedicin By6H. Titeln är "Hälsoeffekter av luftföroreningar på Island" (engelsk titel: Health effects of air pollution in Iceland).

Mittseminarium

Mittseminarium för Annika Hagenbjörk-Gustafsson hålls torsdag den 13 mars kl 13-15.30, lokal: biblioteket miljömedicin. Titeln är ”Validering av diffusionsprovtagare för mätning av kväveoxider samt tillämpade mätningar i olika miljöer”.

Kurser och utbildningsdagar

Endagsutbildning om elektromagnetiska fält

Från kraftledningar till trådlös teknik

Yrkes och Miljömedicin i Umeå, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt Region Västerbotten inbjuder till information och diskussion om elektromagnetiska fält. Syftet är att uppdatera och informera om hur miljömedicinare och ansvariga myndigheter ser på hälsoriskerna med elektromagnetiska fält. Specialister från Yrkes och Miljömedicin i Umeå, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar.

Kursen är en subventionerad endagsutbildning som vänder sig till personal på kommunernas miljöförvaltningar och stadsbyggnadskontor som handlägger frågor om risker med elektro-magnetiska fält. Kursen vänder sig även till handläggare på länsstyrelser som i sin verksamhet hanterar dessa frågor samt till politiker i berörda nämnder. Kursen kommer vid senare tillfälle även ges i Lund, Göteborg och Stockholm.

Anmälan och vidare information på Region Västerbottens hemsida
www.regionvasterbotten.se/anmalan

I samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västerbotten anordnades den 18 november 2009 en utbildningsdag om Land Use Regression (LUR).

program och anmälan

Kurs hösten 2009

Kursen "Climate change and health effects, impact assessment and adaption strategies within the health sector", 5 ETCS, ( Klimatförändring, hälsoeffekter, konsekvensanalyser och anpassningsstrategier inom hälsoområdet) gavs hösten 2009 med undervisningen koncentrerad till 12-16/10 och 30/11-4/12. Kursen behandlar klimatrelaterade hälsohot samt anpassningsmöjligheter och vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom hälso- och vårdvetenskap, miljö- och hälsoskydd, klimat- och geovetenskap etc.

Deltagare kursen 09

Deltagare kursen hösten 09


Sidansvarig: Bertil Forsberg

Utskriftsversion