Till umu.se

Välkommen till Yrkes- och miljömedicin

Ny SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka

Samband beskrivs mellan kraftigt regn, försämrad råvattenkvalitet och det ett ökat antal fall av magsjuka där den tidsmässiga fördröjningen överensstämmer med inkubationstider gällande virus. Rapporten förslår att ett bättre skydd mot förorening av Göta älv och förbättrade barriärer i dricksvattenproduktionen är motiverade.

[Mars 2016] Projektet ”Klimatförändringar, råvattenkvalitet, rening och distribution – bedömning av mikrobiella risker genom hälsostudier” slutrapporteras i två separata rapporter, denna rapport samt i rapporten Hälsomässiga risker på ledningsnätet av Malm med flera.

Dagens expertbedömningar anger att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremt väder, skyfall och översvämningar, men också mer torka vilket skapar ökade risker för vattentäkter, dricksvattenverk och distributionssystem. Mer patogena organismer väntas nå vattensystemen. Vattenbrist som kan bli vanligare genom klimatförändringarna leder till tryckfall och ökad risk för kontamination av ledningsnätet. Hur mycket ohälsa i Sverige som beror på förekomsten av smittämnen i dricksvatten är till stora delar okänt. Bara kända utbrott har studerats och därför är den totala omfattningen svår att uppskatta.

Projektet Tidvatten har studerat effekterna av extremt väder på råvatten för att studera sambanden mellan extrem nederbörd, turbiditet, indikatorbakterier och driftförhållanden och antal patienter sökande för akuta magtarmproblem. Vi har även studerat om händelser på ledningsnätet påverkar antal fall av vårdsökande i berörda områden. Utifrån dessa resultat utvärderas hur viktigt ur hälsosynpunkt det är med förbättrings- och anpassningsåtgärder som även tar hänsyn till väntade klimatförändringar. För att minska riskerna på ett effektivt sätt måste vi ha kunskap om både sannolikheter och konsekvenser.

Denna rapport beskriver den del av projektet som handlar om effekter av nederbörd där tre vetenskapligt publicerade artiklar väsentligt bidragit till att öka våra kunskaper om sambanden och hotet från ett blötare klimat.

Huvudförfattare till rapporten är Anderas Tornevi, Umeå universitet i samarbete med Olof Bergstedt vid Kretslopp och vatten, Göteborgs stad samt Bertil Forsberg, Umeå universitet.

Läs hela rapporten här

Läs artikel i Ny Teknik; Kass teknik kan leda till magsjuka (2016-03-16)
 

Avgaser viktig faktor bakom demens

[Mars 2016] Avgashalten där man bor tycks vara en viktig faktor bakom utveckling av demens enligt en 15 år lång uppföljning av drygt 1800 personer inom Betula-studien i Umeå. Totalt 16% av demensfallen i studien uppskattas bero på luftföroreningar, vilket skulle innebära att luftföroreningar är en av de allra viktigaste påverkbara faktorerna bakom demens. Sambanden är likartade för Alzheimers demens och vaskulär demens. Luftföroreningar i avgaser påverkar inte bara lungorna utan kan även nå hjärnan och orsaka skador. Föroreningarna påverkar också blodets egenskaper, blodkärl, blodtryck och cirkulationen även i hjärnan. Den fjärdedel av deltagarna som hade högst avgashalt hade cirka 70% ökad risk att bli dementa jämfört med fjärdedelen med lägst avgashalt. Studien har finansierats av forskningsrådet Forte och presenteras i marsnumret av den amerikanska tidskriften Environmental Health Perspectives.

Länk till artikeln


Sidansvarig: Bertil Forsberg
2016-04-05

Utskriftsversion

Vår vision

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande av ohälsa. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan.

Läs mer om enheten här

Läsvärt

Norra Sveriges MONICA-undersökningar har inte bara följt hjärt-kärlsjukdom, utan också varit ett sätt att följa miljöföroreningar hos befolkningen i Norrbotten och Västerbotten. Undersökningen har nu pågått i 30 år och firar med en jubileumsskrift.
Förutom tidstrender för kolesterol, fetma m.m. kan du läsa om hur blykoncentrationen i vårt blod och bisfenol A i urin minskar. Men kadmiumkoncentrationen gör det tyvärr inte.

Du hittar MONICA 30 ÅR här